duy2662
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 100
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 8
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 8 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
duy26620 - 3 sansvirus
duy26620 - 3 nagato
duy26620 - 1 alita
duy26620 - 1 kakao911
duy26620 - 2 cry99
duy26620 - 2 pistachio
duy26620 - 2 mynno
duy26620 - 2 boomx