linhdan
  • Hạng 145
  • Chỉ số ảnh hưởng 17
  • Điểm 15
  • Tỉ lệ thắng 66.00%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có