linhdan
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,000
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 66.00%
  • Chỉ số xã hội 50
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 8 tháng 30 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có