akhoa2910
  • Hạng ...
  • Ngọc 100
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 27.27%
  • Chỉ số xã hội 11
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có