scary278
  • Hạng 29
  • Cấp bậc Siêu cấp I
  • Ngọc 215
  • Tỉ lệ thắng 51.67%
  • Thời gian tham gia 5 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có