ducthang
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 10
  • Tỉ lệ thắng 4.76%
  • Chỉ số xã hội 21
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 6 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có