jachsoon128890
  • Hạng ...
  • Ngọc 130
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 28.09%
  • Chỉ số xã hội 89
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
jachsoon1288902 - 1 worldisad
jachsoon1288902 - 0 buitoi21
jachsoon1288901 - 1 vodanh
jachsoon1288901 - 1 pepopo
jachsoon1288900 - 1 dinhvanvoi
jachsoon1288901 - 1 kentpham
jachsoon1288900 - 1 lanhphong
jachsoon1288900 - 1 vnnguyendung
jachsoon1288900 - 1 alphax
jachsoon1288901 - 0 nkocdethuong
jachsoon1288901 - 0 hangnguyenthi
jachsoon1288900 - 2 nguyenhonganh
jachsoon1288900 - 1 anansieukute
jachsoon1288901 - 2 cobebencuaso
jachsoon1288900 - 1 paduc
jachsoon1288901 - 0 nguoivohinh
jachsoon1288900 - 1 sakura
jachsoon1288901 - 3 tonyus
jachsoon1288901 - 3 krixi
jachsoon1288900 - 1 heorung18
jachsoon1288902 - 3 phonggaf
jachsoon1288901 - 9 apollo
jachsoon1288901 - 0 anpro12
jachsoon1288902 - 0 vuivui
jachsoon1288901 - 0 lehoangnam223
jachsoon1288901 - 0 nagisashiotauwu
jachsoon1288900 - 1 hehehe1234
jachsoon1288901 - 3 phongca
jachsoon1288901 - 6 nagato
jachsoon1288901 - 0 cry99
jachsoon1288902 - 1 buomchua
jachsoon1288900 - 2 whis7
jachsoon1288901 - 0 phuc2k678
jachsoon1288904 - 6 sansvirus
jachsoon1288903 - 13 phongyeu
jachsoon1288904 - 7 gaodo
jachsoon1288900 - 2 noobplayer2007
jachsoon1288901 - 1 peheo
jachsoon1288901 - 0 silvermoon
jachsoon1288901 - 0 mrhuandz
jachsoon1288900 - 6 denhayden
jachsoon1288900 - 1 freedomman
jachsoon1288901 - 0 caonhocodon
jachsoon1288901 - 1 langtu
jachsoon1288900 - 1 ttntvt
jachsoon1288901 - 5 bexinkk
jachsoon1288901 - 0 tranducnam
jachsoon1288900 - 1 thanhthanh2k7
jachsoon1288900 - 2 kulito
jachsoon1288902 - 6 darius
jachsoon1288900 - 3 hippo
jachsoon1288902 - 2 ngocluuly
jachsoon1288900 - 2 flash
jachsoon1288901 - 1 ethan
jachsoon1288904 - 7 suneo
jachsoon1288901 - 2 dragon
jachsoon1288902 - 14 nhatmai
jachsoon1288901 - 0 kakao911
jachsoon1288901 - 3 yukii
jachsoon1288900 - 1 alita
jachsoon1288900 - 2 bongo
jachsoon1288901 - 0 than152925
jachsoon1288901 - 6 haicuibap
jachsoon1288902 - 3 tuyetanh
jachsoon1288902 - 2 lucky
jachsoon1288900 - 1 akhoa2910
jachsoon1288901 - 0 mynno
jachsoon1288906 - 3 khailev111
jachsoon1288903 - 4 aconnongthon
jachsoon12889010 - 17 tuliphalan
jachsoon1288901 - 0 vitty
jachsoon1288900 - 4 kimhien15
jachsoon1288906 - 1 nhantruongloc
jachsoon1288900 - 4 michnhi
jachsoon1288900 - 1 diegohoang
jachsoon1288903 - 2 scorpius
jachsoon1288900 - 4 supersen
jachsoon1288900 - 2 chihiro
jachsoon1288907 - 12 sieuga
jachsoon1288905 - 10 hongtran6789
jachsoon1288902 - 4 bingan
jachsoon1288900 - 1 mrboo
jachsoon1288900 - 1 boomx
jachsoon1288900 - 5 sieucaothu0508
jachsoon1288905 - 4 httn123
jachsoon1288900 - 1 nolan
jachsoon12889012 - 5 dangbalam
jachsoon1288900 - 4 love74
jachsoon1288900 - 1 cuopbiensoh2o