trongduy
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 100
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 15.38%
  • Chỉ số xã hội 13
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 8 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có