pistachio
  • Hạng ...
  • Ngọc 35,338
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 94.55%
  • Chỉ số xã hội 55
  • Chỉ số đam mê 0.27
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có