julyno1st
  • Hạng ...
  • Ngọc 320
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 51.43%
  • Chỉ số xã hội 35
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có