datgaming22
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 10
  • Tỉ lệ thắng 20.90%
  • Thời gian tham gia 3 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
datgaming220 - 1 krixi
datgaming220 - 1 robo089
datgaming220 - 1 scp67892021
datgaming220 - 5 tieuholy
datgaming221 - 0 kimhien15
datgaming222 - 7 tenlammo
datgaming220 - 2 titus
datgaming220 - 2 ruacon
datgaming220 - 3 mrrua
datgaming222 - 4 mrhuandz
datgaming221 - 0 koichary
datgaming221 - 0 thangdeptrai
datgaming222 - 0 quanj8
datgaming220 - 1 vitty
datgaming220 - 2 cuopbiensoh2o
datgaming221 - 0 susikoi
datgaming221 - 0 cry99
datgaming221 - 0 peheo
datgaming221 - 2 paradol
datgaming220 - 1 tata88
datgaming220 - 1 behai34
datgaming220 - 3 eketao
datgaming221 - 5 michnhi
datgaming221 - 0 sieuga
datgaming220 - 1 kulito
datgaming220 - 2 denhayden
datgaming220 - 1 love74
datgaming2210 - 24 phonggaf
datgaming220 - 1 kienkaka
datgaming221 - 0 long123456
datgaming220 - 1 binzy
datgaming222 - 0 ttntvt
datgaming221 - 3 phongyeu
datgaming220 - 3 sansvirus
datgaming220 - 1 ethan
datgaming220 - 3 darius
datgaming2214 - 16 tava1345
datgaming220 - 3 mrboo
datgaming220 - 2 huynguyenqn123
datgaming222 - 0 scp6789
datgaming220 - 5 tava1234
datgaming220 - 2 chuyenluat1
datgaming222 - 11 sangbd
datgaming220 - 3 alita
datgaming220 - 3 yoona
datgaming220 - 3 mynno
datgaming220 - 6 tuliphalan
datgaming220 - 9 kidalone
datgaming220 - 1 banglangtim
datgaming222 - 1 noobthang
datgaming220 - 4 teoteo
datgaming226 - 3 gagaga
datgaming220 - 4 hades
datgaming223 - 2 gaodo
datgaming220 - 5 tonyus
datgaming221 - 7 buomchua
datgaming220 - 6 thienthan28
datgaming221 - 5 alibaba
datgaming220 - 5 dragon
datgaming220 - 5 yukii
datgaming220 - 4 supersen
datgaming220 - 3 vuamui
datgaming221 - 3 tranducnam
datgaming221 - 2 hippo
datgaming221 - 6 chihiro
datgaming220 - 3 caonhocodon
datgaming221 - 4 gacontapta