ares1234
  • Hạng ...
  • Ngọc 100
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 21.43%
  • Chỉ số xã hội 56
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có