ares1234
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 10
  • Tỉ lệ thắng 21.43%
  • Chỉ số xã hội 56
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 6 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có