ares1234
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 10
  • Tỉ lệ thắng 21.43%
  • Thời gian tham gia 3 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có