fama1299
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,560
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 17.86%
  • Chỉ số xã hội 28
  • Chỉ số đam mê 0.67
  • Thời gian tham gia 8 tháng 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có