xumy123321
  • Hạng 60
  • Cấp bậc Trung cấp III
  • Ngọc 96
  • Tỉ lệ thắng 73.58%
  • Thời gian tham gia 4 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có