xumy123321
  • Hạng 118
  • Chỉ số ảnh hưởng 19
  • Điểm 141
  • Tỉ lệ thắng 65.71%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có