blackzk
  • Hạng ...
  • Ngọc 434
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 70.89%
  • Chỉ số xã hội 79
  • Chỉ số đam mê 0.20
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
blackzk0 - 1 cuopbiensoh2o
blackzk2 - 0 titus
blackzk0 - 3 binhphonui
blackzk2 - 0 lejun
blackzk0 - 1 nguyentam2k
blackzk2 - 0 yumkhin
blackzk1 - 1 thuong95
blackzk2 - 0 hanalov1
blackzk1 - 3 racingboy
blackzk0 - 1 hihihihi
blackzk1 - 0 hello
blackzk1 - 0 chauky77
blackzk0 - 1 covid19
blackzk2 - 0 thienthan999
blackzk3 - 3 waifu207otaku
blackzk1 - 0 yoshida
blackzk2 - 0 cindy
blackzk1 - 1 tahuuson
blackzk6 - 0 direcottr
blackzk3 - 0 hoadongtien00
blackzk1 - 0 gaodo
blackzk1 - 0 bongo
blackzk6 - 1 chihiro
blackzk1 - 0 oxoxox
blackzk2 - 2 danbienday
blackzk1 - 0 vesau
blackzk1 - 0 thuytinhkhoc
blackzk1 - 0 osin2k
blackzk2 - 0 nhimxu
blackzk1 - 0 mavuong
blackzk2 - 0 vientuong
blackzk1 - 0 luckystar
blackzk1 - 0 ngocdinh
blackzk1 - 0 phuongxoan
blackzk1 - 0 trannhat
blackzk0 - 1 totoro
blackzk1 - 0 treasures
blackzk1 - 1 bangtam2312
blackzk4 - 1 happykid76
blackzk1 - 0 giodaingan
blackzk1 - 1 ngocruby9x
blackzk1 - 1 lazytomcat
blackzk0 - 1 bikty
blackzk2 - 0 jang80
blackzk1 - 0 miu1234
blackzk0 - 1 lemaipa
blackzk1 - 0 mjetran
blackzk1 - 0 vuduyquang
blackzk2 - 1 langtu
blackzk0 - 7 silvermoon
blackzk2 - 0 thienloi
blackzk3 - 0 love74
blackzk2 - 1 linhdan
blackzk4 - 1 vuivui
blackzk1 - 0 noname05e
blackzk0 - 3 manii
blackzk4 - 1 tuyetanh
blackzk2 - 1 bluejune
blackzk2 - 0 sansvirus
blackzk3 - 0 tonyus
blackzk4 - 4 yenthanh
blackzk1 - 0 tieuholy
blackzk6 - 2 tieuyeutinh
blackzk6 - 3 dragon
blackzk1 - 2 bingan
blackzk1 - 0 i4telu
blackzk0 - 1 otxanh
blackzk0 - 3 chessking
blackzk2 - 0 giotmua
blackzk1 - 0 thaideptroai
blackzk1 - 0 duong
blackzk1 - 0 tata88
blackzk1 - 0 nguyenvanlam
blackzk2 - 0 sirenhead
blackzk1 - 0 babyboss
blackzk1 - 0 nhatmai
blackzk1 - 1 nqthacker
blackzk1 - 0 yukii
blackzk2 - 0 tom2000