blackzk
  • Hạng 97
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 102
  • Tỉ lệ thắng 77.78%
  • Thời gian tham gia 6 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có