blackzk
  • Hạng 130
  • Chỉ số ảnh hưởng 19
  • Điểm 9
  • Tỉ lệ thắng 78.13%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có