emthuonganh
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,200
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 76.47%
  • Chỉ số xã hội 68
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
emthuonganh2 - 0 hanhphucvotan
emthuonganh1 - 0 thuykien
emthuonganh1 - 0 lexuan22
emthuonganh2 - 0 saysinxongvohem
emthuonganh2 - 1 heokool
emthuonganh3 - 0 vangbacdaquy
emthuonganh1 - 1 zalinh
emthuonganh5 - 7 nguyentam2k
emthuonganh2 - 6 khongbietchoi
emthuonganh5 - 0 kentpham
emthuonganh3 - 0 nkocdethuong
emthuonganh5 - 1 goodman151136
emthuonganh1 - 0 lanhphong
emthuonganh0 - 4 botran
emthuonganh1 - 0 askar
emthuonganh2 - 0 lamcaro
emthuonganh0 - 8 xuanhoai
emthuonganh2 - 0 linhdan
emthuonganh1 - 1 thienloi
emthuonganh2 - 5 anhngheo
emthuonganh0 - 1 caothuso1
emthuonganh8 - 1 sangbd
emthuonganh2 - 0 love74
emthuonganh0 - 1 remkeomut
emthuonganh3 - 0 kythutudo
emthuonganh1 - 0 yeusinhly
emthuonganh1 - 0 louis
emthuonganh4 - 2 vuamui
emthuonganh5 - 0 sansvirus
emthuonganh4 - 3 assakyr
emthuonganh2 - 0 aconnongthon
emthuonganh2 - 2 flash
emthuonganh1 - 2 kevincaro
emthuonganh4 - 1 pianooo
emthuonganh2 - 0 buomchua
emthuonganh7 - 0 cry99
emthuonganh7 - 0 yenthanh
emthuonganh2 - 0 namcute06
emthuonganh3 - 1 scp67892021
emthuonganh3 - 0 huynguyen123
emthuonganh1 - 0 husky
emthuonganh2 - 0 huongly
emthuonganh1 - 0 negus
emthuonganh1 - 0 alita
emthuonganh1 - 0 tuananh123
emthuonganh3 - 3 bingan
emthuonganh2 - 0 cuiganhat
emthuonganh5 - 1 yukii
emthuonganh7 - 1 diegohoang
emthuonganh1 - 0 nagato
emthuonganh4 - 0 langtu
emthuonganh1 - 0 lavendertnh
emthuonganh3 - 2 babyboss
emthuonganh5 - 0 gacontapta
emthuonganh6 - 2 aiamcaro
emthuonganh0 - 1 ddd1906
emthuonganh1 - 1 nhatmai
emthuonganh1 - 0 titus
emthuonganh13 - 1 gaodo
emthuonganh5 - 0 yoona
emthuonganh1 - 1 fucklife
emthuonganh1 - 0 ayesir
emthuonganh5 - 0 chihiro
emthuonganh3 - 2 kulito
emthuonganh1 - 1 phongyeu
emthuonganh12 - 2 mrboo
emthuonganh1 - 0 teoteo
emthuonganh4 - 0 tieuyeutinh