emthuonganh
  • Hạng 45
  • Chỉ số ảnh hưởng 33
  • Điểm 47
  • Tỉ lệ thắng 75.00%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có