wolfman
  • Hạng ...
  • Ngọc 100
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
wolfman12 - 6 supersen
wolfman4 - 2 seubolomo
wolfman1 - 0 babyboss