seubolomo
  • Hạng ...
  • Ngọc 100
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
seubolomo1 - 9 chuyenluat1
seubolomo0 - 5 paradol
seubolomo2 - 4 wolfman
seubolomo3 - 3 oldman