ddd1906
  • Hạng 56
  • Cấp bậc Trung cấp III
  • Ngọc 154
  • Tỉ lệ thắng 87.88%
  • Thời gian tham gia 5 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có