buoidayne
  • Hạng 62
  • Khiên ...
  • Ngọc 30,258
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 78.00%
  • Chỉ số xã hội 50
  • Chỉ số đam mê 0.97
  • Thời gian tham gia 11 tháng 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có