buoidayne
  • Hạng ...
  • Ngọc 30,258
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 78.00%
  • Chỉ số xã hội 50
  • Chỉ số đam mê 0.90
  • Thời gian tham gia 1 năm 11 tháng
Giải thưởng
Chưa có