rip002
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 550
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 63.64%
  • Chỉ số xã hội 22
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 10 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có