gatan1955
  • Hạng 234
  • Chỉ số ảnh hưởng 5
  • Điểm 6
  • Tỉ lệ thắng 24.00%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có