vietnam
  • Hạng 76
  • Chỉ số ảnh hưởng 25
  • Điểm 42
  • Tỉ lệ thắng 72.22%
  • Thời gian tham gia 3 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có