g2legend
  • Hạng 34
  • Chỉ số ảnh hưởng 42
  • Điểm 58
  • Tỉ lệ thắng 94.12%
  • Thời gian tham gia 3 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có