shiomi
  • Hạng 94
  • Khiên ...
  • Ngọc 11,851
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 84.75%
  • Chỉ số xã hội 59
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có