shiomi
  • Hạng 54
  • Cấp bậc Cao cấp III
  • Ngọc 465
  • Tỉ lệ thắng 88.00%
  • Chỉ số xã hội 50
  • Chỉ số đam mê 0.97
  • Thời gian tham gia 8 tháng 25 ngày
Giải thưởng
Chưa có