nhockiv
  • Hạng 86
  • Chỉ số ảnh hưởng 24
  • Điểm 19
  • Tỉ lệ thắng 84.38%
  • Thời gian tham gia 4 tháng 25 ngày
Giải thưởng
Chưa có