adorabat
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,030
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 81.33%
  • Chỉ số xã hội 75
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
adorabat1 - 0 thythy2021
adorabat1 - 0 tttung24
adorabat1 - 0 tranducnam
adorabat0 - 1 nqthacker
adorabat3 - 0 huongly
adorabat4 - 2 aiamcaro
adorabat1 - 0 giotmua
adorabat1 - 0 ngokngheck
adorabat2 - 2 pianooo
adorabat1 - 1 thanhthanh2k8
adorabat2 - 0 tata88
adorabat1 - 0 dongkieu0712
adorabat2 - 1 teoteo
adorabat1 - 0 yenthanh
adorabat1 - 0 levinhthang
adorabat2 - 0 cudongtai
adorabat2 - 0 krixi
adorabat2 - 0 heorung18
adorabat5 - 1 bluejune
adorabat2 - 0 sirenhead
adorabat5 - 2 sangbd
adorabat1 - 0 hippo
adorabat2 - 0 tom2000
adorabat1 - 1 votinh
adorabat3 - 1 mrboo
adorabat3 - 0 susikoi
adorabat0 - 1 vanltt
adorabat4 - 0 michnhi
adorabat1 - 0 datga
adorabat6 - 0 peheo
adorabat5 - 1 mynno
adorabat4 - 0 darius
adorabat4 - 1 bingan
adorabat4 - 3 kakao911
adorabat3 - 0 eketao
adorabat1 - 1 dragon
adorabat3 - 1 ngocluuly
adorabat2 - 0 trienchill
adorabat2 - 0 denhayden
adorabat0 - 1 tieuling
adorabat1 - 0 vikend
adorabat1 - 0 apollo
adorabat2 - 1 gacontapta
adorabat1 - 1 suneo
adorabat0 - 1 bestcaro
adorabat1 - 0 hongtran6789
adorabat1 - 0 dangphuoctri
adorabat1 - 0 hihi98
adorabat0 - 1 titus
adorabat1 - 0 hades
adorabat0 - 2 vhtsmart
adorabat1 - 0 buomchua
adorabat2 - 0 long159132
adorabat1 - 0 nagato
adorabat2 - 0 phongyeu
adorabat0 - 1 chihiro
adorabat1 - 0 boomx
adorabat0 - 1 sieuga
adorabat1 - 0 vuamui
adorabat8 - 4 tonyus
adorabat1 - 0 yoona
adorabat0 - 1 sweetberry
adorabat1 - 0 thimhuong
adorabat1 - 0 aconnongthon
adorabat4 - 1 lucky
adorabat1 - 0 langtu
adorabat2 - 0 mrrua
adorabat1 - 0 cuopbiensoh2o
adorabat1 - 0 gaodo
adorabat1 - 0 bexinkk
adorabat3 - 0 yukii
adorabat2 - 0 thienloi
adorabat3 - 1 ruacon
adorabat1 - 0 alita
adorabat3 - 1 babyboss