caochinduoi
  • Hạng 57
  • Chỉ số ảnh hưởng 28
  • Điểm 13
  • Tỉ lệ thắng 78.38%
  • Thời gian tham gia 7 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có