covid19
  • Hạng 26
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 264
  • Tỉ lệ thắng 87.27%
  • Thời gian tham gia 10 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có