areyouredy
  • Hạng 783
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,355
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 16.67%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 8.50
  • Thời gian tham gia 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
areyouredy0 - 3 eketao
areyouredy0 - 7 maneat
areyouredy0 - 1 hannie
areyouredy1 - 0 baddee
areyouredy2 - 4 sieuga
areyouredy0 - 1 kumthya