highland
  • Hạng ...
  • Ngọc 3,317
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 2.92
  • Thời gian tham gia 3 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
highland0 - 8 trucmai
highland2 - 4 giacmomh
highland1 - 20 giodaingan
highland0 - 1 nomad
highland1 - 12 minhquan58
highland0 - 31 thuyt1