namken
  • Hạng ...
  • Ngọc 977
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 9.00
  • Thời gian tham gia 10 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
namken0 - 5 thuytinhkhoc
namken1 - 3 binhnhi
namken1 - 0 sannieboo