lamtung99
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 3,051
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 25.00%
  • Chỉ số xã hội 12
  • Chỉ số đam mê 6.83
  • Thời gian tham gia 2 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có