harypotter
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,230
  • Tỉ lệ thắng 100.00%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 0.81
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có