whatever1234
  • Hạng 230
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 62
  • Tỉ lệ thắng 31.82%
  • Chỉ số xã hội 22
  • Chỉ số đam mê 7.89
  • Thời gian tham gia 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có