mthuy
  • Hạng ...
  • Ngọc 60
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
mthuy0 - 1 tuantv
mthuy0 - 3 chuotbobo