hamy073
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 0
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 9.76%
  • Chỉ số xã hội 41
  • Chỉ số đam mê 1.47
  • Thời gian tham gia 4 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có