cuibap
  • Hạng 59
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 108
  • Tỉ lệ thắng 86.96%
  • Thời gian tham gia 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có