Thay đổi điều kiện chuyển ngọc

Theo phản ánh của các bạn thì điều kiện chuyển ngọc quá khó, làm các bạn không thể sử dụng chức năng này được. Nay PlayCaro đã bỏ cái điều kiện khó khăn đó đi để chức năng này có thể dùng được. Điều kiện giờ đơn giản hơn.

  • Người chuyển có từ 2000 ngọc trở lên, mỗi lần chuyển ít nhất 10 ngọc và nhiều nhất 500 ngọc.
  • Người nhận phải bật chế độ nhận ngọc từ người khác, chế độ này mặc định được tắt.

Leave a Reply